Начало Ваканции и неучебни дни

Ваканции и неучебни дни ПДФ Печат Е-мейл

=

Официални празници са:

 • 1 януари - Нова година;
 • 3 март - Ден на Освобождението на България от османско иго - национален празник;
 • 1 май - Ден на труда и на международната работническа солидарност;
 • 6 май - Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия;
 • 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост;
 • 6 септември - Ден на Съединението;
 • 22 септември - Ден на Независимостта на България;
 • 1 ноември - Ден на народните будители - неприсъствен за всички учебни заведения;
 • 24 декември - Бъдни вечер
 • 25 и 26 декември - Рождество Христово;
 • Велики петък, Велика събота и Великден - неделя и понеделник, които в съответната година са определени за празнуването му.
(2) (Нова – ДВ, бр. 105 от 2016 г., в сила от 1.01.2017 г.)
Когато официалните празници по ал. 1, с изключение на Великденските празници, съвпадат със събота и/или неделя, първият или първите два работни дни след тях са неприсъствени.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., изм., бр. 15 от 2010 г., предишна ал. 2, изм., бр. 105 от 2016 г., в сила от 1.01.2017 г.)
Министерският съвет може да обявява еднократно и други дни за неприсъствени за оказване на обществена почит към важни исторически, политически, културни или други особено значими събития, както и дни за честване на определени професии и за оказване на признателност.
Работно време и почивки при работа със специфичен характер и/или организация на труд
Чл. 154а. (Нов - ДВ, бр. 48 от 2006 г.)
При спазване на общите правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд Министерският съвет може да установява друга продължителност на дневното, седмичното или месечното работно време, на междудневната и седмичната почивка, на почивките в работния ден и на нощния труд за работници и служители, които извършват работа със специфичен характер и/или организация на труда.

публикува официалния.календар за учебната 2019/2020година. Виж за кога са насрочени ваканциите и датите за националните външни оценявания и зрелостните изпити.

Първи учебен срок

16.09.2019 г. - 04.02.2020 г. (I - XII клас)

Втори учебен срок

За учениците от I - III клас: 06.02.2020 г. - 29.05.2020 г.

За учениците от IV - VІ клас: 06.02.2020 г. - 16.06.2020 г.

За учениците от V - VІ клас: 06.02.2020 г. - 30.06.2020 г. (за паралелки в спортни училища)

За учениците от VII -ХІ клас: 06.02.2020 г. - 30.06.2020 г.

За учениците от XII: 06.02.2020 г. - 14.05.2020 г.

Ваканции

01.11.2019 г. - 03.11.2019 г. вкл. - есенна ваканция

21.12.2019 г. - 05.01.2020 г. вкл. - коледна ваканция

05.02.2020 г. - междусрочна ваканция

11.04.2020 г. - 20.04.2020 г. вкл. - пролетна ваканция (I - XI клас)

16.04.2020 г. - 20.04.2020 г. вкл. - пролетна ваканция (XII клас)

Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) след XII клас

20.05.2020 г. - Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по-Български език,литература

22.05.2020 г. - втори Държавен зрелостен изпит (ДЗИ)

Национално външно оценяване след VII клас

09.06.2020 г. - НВО-Български език,литература

11.06.2020 г. - НВО Математика

17.06.2020 г. - Чужд език (по желание на ученика)

Национално външно оценяване след IV клас

27.05.2020 г. - НВО Български езики литература

28.05.2020 г. - НВО Математика

Национално външно оценяване след X клас

09.06.2020 г. - НВО Български език,литература

11.06.2020 г. - НВО-Математика

17.06.2020 г. - Чужд език (по желание на ученика)

15 - 19.06.2020 г. -Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика)

=

Ваканции и неучебни дни за учебната 2018/2019 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната

през учебната 2018/2019 година:

01.11.2018 г. -04.11.2018 г. вкл.-есенна
22.12.2018 г. -02.01.2019 г. вкл.- коледна
05.02.2019 г.-междусрочна
30.03.2019 г. -07.04.2019 г. вкл.-пролетна за I - XI клас
05.04.2019 г. - 07.04.2019 г. вкл.- пролетна за XII клас

Неучебни дни:

21.05.2019 г.-ДЗИ по БЕЛ
23.05.2019 г.-втори ДЗИ

Дни за провеждане на НВО в VII клас и на ДИ за СПК

06.06.2019 г.-Държавен изпит по теория за СПК
17.06.2019 г.-
НВО по БЕЛ
19.06.2019 г.-НВО по математика
21.06.2019 г.-НВО по чужд език (по желание на ученика)

Начало на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

06.02.2019 г.- I - XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

15.05.2019 г.--XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2019 г.-I - IV клас (14 учебни седмици)
14.06.2019 г.-V - VI клас (16 учебни седмици)
28.06.2019 г.- V - VI клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
28.06.2019 г.-VII - XI клас (18 учебни седмици)

.

НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:

01.11.2017 г. - 05.11.2017 г. вкл.-€есенна
23.12.2017 г. - 02.01.2018 г. вкл.- коледна за I - XII клас
03.02.2018 г. - 06.02.2018 г. вкл.--междусрочна за I - XII клас
31.03. 2018 г.€--09.04.2018 г. вкл.-пролетна за I - XI клас

НЕУЧЕБНИ ДНИ:

21.05.2018 г.-ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ
23.05.2018 г.-втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика
25.05.2018 г.-неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:

07.02.2018 г.I - XII клас

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА‚2017/2018 ГОДИНА:

15.05.2018 г.-XII клас (13 учебни седмици)
01.06.2018 г.-I - IV клас (14 учебни седмици)
15.06.2018 г.-V - VII клас (16 учебни седмици)
29.06.2018 г.-V - VII клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
29.06.2018 г.-VIII - XI клас (18 учебни седмици)

ЗАПОВЕДИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА