Начало Обществен съвет Покана за заседания

Покана за заседания ПДФ Печат Е-мейл

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ

НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

НА СУ "€žВичо Грънчаров“ Горна Оряховица

Г-ЖА ДЕНИЦА ПЕТРОВА ЦВЕТАНОВА

КОПИЕ:

ДО ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

До г-н Ивайло Димитров Цвятков

До г-жа Стефка Йорданова Кираджиева

До г-н Руси Николаев Бакалов

До г-жа Калина Йорданова

До г-н Хараламби Стефанов Хараламбиев

До г-жа Йорданка Кушева

във връзка с глава трета за ДЕЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата (обн. - ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.) (ПСУДОСДГУ) и чл.Чл. 20. ал.(2) отправяме покани.