Начало Документи Бланки

Бланки ПДФ Печат Е-мейл

Документи ползвани в училище за попълване от ученици и родители

Заявление за лятна занималня в периода-04 -29-юни 2018 г. само в делнични дни от-8.00ч. до-16.00ч..

Заявление от родител за отсъствие на ученик по семейни причини /до 3 дни/ до класен ръководител

Заявление от родител за отсъствие на ученик по семейни пирчини /до 7 дни/ до директора на училището

Информация за отсъствие на ученици

Чл. 62. (1) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните случаи: 1. по медицински причини, за което представя медицински документ до 3 учебни дни след връщането си в училище, издаден от общопрактикуващ лекар или от лекар в лечебно заведение; 2. поради участие в други дейности извън процеса на училищното образование, като състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, при представяне на документ от спортния клуб, в който ученикът членува, от организаторите на дейностите, от институцията, от името на която участва в тях, и след потвърждение от родителя; 3. до 3 учебни дни в една учебна година въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя до класния ръководител; 4. до 7 учебни дни в една учебна година с предварително разрешение на директора на училището въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя, в което подробно се описват причините за отсъствието. (2) Заявлението по ал. 1, т. 3 се подава преди отсъствието на ученика, а ако това е невъзможно, родителят уведомява класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище. (3) В случай че заявлението по ал. 1, т. 4 не може да се подаде преди отсъствието на ученика, родителят уведомява за това класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище. Директорът на училището въз основа на заявлението взема решение дали отсъствията на ученика са по уважителни причини. (4) За удостоверяване на уважителните причини по ал. 1, т. 1 за учениците в българските училища в чужбина се прилага действащото законодателство на страната, в която е открито училището. (5) Ученик може да отсъства по уважителни медицински причини от учебния час по учебния предмет физическо възпитание и спорт, когато е противопоказно физическото натоварване и присъствието му в учебния час. Видът на заболяването и заключението за освобождаване от обучение по учебния предмет физическо възпитание и спорт се удостоверяват с медицински документ. (6) Не може да отсъства от учебния час по учебния предмет физическо възпитание и спорт ученик в случаите по ал. 5, за който е противопоказно физическо натоварване, но не и присъствието в учебния час. (7) В случаите по ал. 5, когато освобождаването е за целия учебен срок или за учебната година, ученикът няма право да напуска територията на училището по време на учебния час, а директорът въз основа на представените медицински документи определя със заповед начина на уплътняване за ученика на времето, определено за учебните часове. Заповедта се съобщава на родителя на ученика.

ЗА ученици с изявени дарби

До 10 октомври 2018 г.,ще се приемат документи на ученици с призови класирания-през учебната 2017/2018 година (от 15 септември 2017 до 14 септември 2018 г.)за стимулиране по общинската програма за деца с изявени дарби.

Изискванията са идентични с тези от м. май 2018 г.

Моля учителите, които консултират учениците да се запознаят с подробностите в програмата и изискванията към документите.

Неокомплектовани документи няма да се приемат!

За постиженията през лятната ваканция допълнително ще бъде обявено в какъв период ще се събират искания.

По общинската програма се стимулират само ученици от общински училища.

Моля кандидатите да спазват срокадо 10 октомври 2018 г.!

По програмата се кандидатства само веднъж за 1 учебна година, т. е. тези, които вече са подали документи не могат да кандидатстват отново.

Заявление-искане 2018г.

От 12 до 30 юни 2017 г. ‚ще се приемат документи на ученици с призови класирания през учебната 2016/2017 година (от 15 септември 2016 момента на подаване на искането) ‚за стимулиране по общинската програма за деца с изявени дарби.Заявление може да изтеглите от тук:‚отправям искане заявление 2017 г.